ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း (http://www2.irrawaddy.org/magazine.php)

ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ မဂၢဇင္းျဖစ္ျပီး အားကစား၊ စီးပြားေရးနဲ႔ တျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းကို အင္တာနက္ေပၚတြင္လည္း အဂၤလိပ္လိုေရာ ျမန္မာလုိပါ ဖတ္ရွဳႏုိင္သလို facebook ေပၚတြင္လည္း လူဖတ္မ်ားသည့္ page တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကပ္ဆိုးေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြမ်ားျပားတဲ့ ကမၻာၾကီးမွာ မီဒီယာကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ဒီအျဖစ္ပ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေပးေနတာက ဧရာဝတီပါပဲ။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီ မပီသဘူးလို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေပၚ မ်ားစြာအားကိုးယံုၾကည္ထားတဲ့ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းေပၚမွာ လြတ္လပ္စြာေရးသားထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါျပီ။

Link: http://www2.irrawaddy.org/magazine.php

Irrawaddy Myanmar Magazine

From its inception, Irrawaddy has been an independent news media group, unaffiliated with any political party, organization or government. The Irrawaddy reaches millions of people worldwide in USA, Canada, Europe, Australia, Southeast Asia, Japan, China and East Asian nations. Their subscribers include NGOs, UN agencies, government and donor agencies, policy-makers, universities, embassies, academics, activists, media organizations, journalists and concerned individuals. The Irrawaddy aims to cover the news accurately and impartially. In this world full of crisis and conflict, the media plays a crucial role in highlighting controversies and scandals and exposing the truth of events occurring in conflict zones. Critical and independent media cannot sit idly and report news on crisis with detachment. The Irrawaddy believes media is part of the solution and not part of the problem. Thus, by keeping it in mind The Irrawaddy take it as its duty to search for the truth and inform the Burmese readers.

Link: http://www2.irrawaddy.org/magazine.php