ၿမန္မာၿပည္သား JACBA (http://jacbaburma.blogspot.com/2012/07/blog-post_4665.html)

ျမန္မာျပည္သား (JACBA) ၀ဘ္္ဆုိဒ္သည္ က႑စုံလင္ပါ၀င္သည္။ လိုဂိုမွာရုိးရွင္းၿပီး သုံးစြဲရသည့္ အေရာင္မွာ  အေရာင္ေအး အျပာေရာင္ ျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္သား (JACBA) ၀ဘ္္ဆုိဒ္ ဖြင့္ရသည္မွာ ျမန္သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပး ေရးသားထားေသာ ၀ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည္။ JACBA ကို ဖတ္သူ နည္းေသးသည္။ JACBA တြင္တျခားသတင္းဌာနမ်ားကို ရည္ညြန္းေပးထားသည္။

Link: http://jacbaburma.blogspot.com/2012/07/blog-post_4665.html

JACBA

JACBA provides contents on various categories; local news, international news, poems, short essays, short novels, photos, jokes, puzzles and interviews. JACBA is a very simply designed Burmese blog. It is fast to load JACBA webpage. JACBA mainly writes about Myanmar immigrants in Thailand. JACBA has very few readers so far.  JACBA has given references to other news departments on its JACBA’s page.

Link: http://jacbaburma.blogspot.com/2012/07/blog-post_4665.html