လူတုိင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ (Health Insurance ) ထားရွိသင့္တာလဲ။

ေကာင္းျခင္းအားလံုးရဲ႕အေျခခံအခ်က္ဟာ က်န္းမာေရးဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ တစ္သက္လံုးရွာေဖြလာသမွ်ေတြဟာ ေဆးကုသစရိတ္နဲ႔ ကုန္ၾကရတာက အမ်ားစုပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ မိသားစုအတြင္း တစ္ဦးထက္ပိုတဲ့ နာမက်န္းမႈေတြႀကံဳလာတဲ့ အခါဆုိရင္ ေဆးကုသစရိတ္ေတြဆုိတာ ရွာသမွ် အိတ္ေပါက္နဲ႔ဖားေကာက္ရသလို မႏိုင္ဝန္ေတြျဖစ္လာေစ ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့မိသားစုအနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ထားလိုတယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးအာမခံဟာ အိမ္တိုင္းထားရွိသင့္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အခုလို COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီလိုအာမခံမ်ိဳးေတြဟာ ျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့အရာပါ။ က်န္းမာေရးအာမခံက သင့္ကို ဘာေတြကူညီႏိုင္မလဲဆိုတာ ဖတ္ၾကည့္ပါဦးေနာ္။