လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္းကုိ လက္ေတြ႕က်က်ရွင္သန္လိုက္ပါ။

မိတ္ေဆြ…

အတိတ္ကုိ ယံုၾကည္ပါ။ ဒီေန႔မွာ သင္ရွင္သန္ေနတာဟာ အတိတ္တုန္းက သင့္ႀကိဳးစား႐ုန္း ကန္ခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ပါ။

ဒီေန႔ကို ယံုၾကည္ပါ။ ဒီေန႔ သင္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနတာေတြဟာ အလဟႆမဟုတ္ပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြတည္ေဆာက္ေနတာပါ။

မနက္ျဖန္ကုိ ယံုၾကည္ပါ။ ဒီေန႔ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈေတြနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ေနရာတစ္ခုကုိ သင္ ေသခ်ာ ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အေျခအေန၊ ဘယ္အခ်ိန္အခါေရာက္ေရာက္ စိတ္အား မေလွ်ာ့ဘဲ လက္ေတြ႕က်က်ႀကိဳးစားရွင္သန္လုိက္ပါေနာ္။

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားသစ္ေတြ မွ်ေဝဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကုိ SHARE လုိက္ပါဦးေနာ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။