သားသားမီးမီးေတြကို သင္ၾကားထားေပးသင့္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေလးေတြ(၂)

ထမင္းစားခ်ိန္ လိုက္နာသင့္တဲ့ စည္းကမ္းေလးမ်ား

၁။ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ေပးေနခ်ိန္မွာ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ေစာင့္ဆိုင္းတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

၂။ ကစားေနတာ၊ စကားမ်ားေနတာေတြမျပဳလုပ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

၃။ လူႀကီးေတြစကားေျပာတဲ့အခါ ျဖတ္မေျပာဘဲ နားေထာင္တတ္ေအာင္သင္ေပးပါ။

၄။ ပန္းကန္ေတြ၊ ဇြန္းေတြကုိ အသံမျမည္ေအာင္ စားတတ္တဲ့အက်င့္ကို သင္ေပးပါ။

၅။ ထမင္းလံုးေတြမေပပြဘဲ လက္သုတ္ပဝါကုိ ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

၆။ အစာစားတဲ့အခါ အသံမျမည္ဘဲ စားတတ္ေအာင္သင္ေပးပါ။

၇။ စားပြဲမွမထခင္ ခြင့္ေတာင္းတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

၈။ စားေသာက္ၿပီးသား ပန္းကန္ေတြကို ကုိယ္တိုင္ေဆးေၾကာတတ္တဲ့အက်င့္ သင္ၾကားေပးပါ။