၆ လအ႐ြယ္ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ား

         ေမြးၿပီး ၆ လအ႐ြယ္ ကေလးငယ္ေတြကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးတာထက္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အျခားအစာအာဟာရဓာတ္ေတြ ျဖည့္တင္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ တိုက္ေကၽြးေပးသင့္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အစာအာဟာရေတြကေတာ့…..