ခ်စ္သူကိုဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ။

ေမးခြန္းေလးေတြကို ေျဖၾကည့္ၿပီး ရမွတ္ေလးေတြကို comment box မွာ ေျပာေပးခဲ့ပါ။