ကေလးေတြကို Sex Education ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္…။

blank

အသိပညာေပးမယ့္သူနဲ႔ ေပးမယ့္ကေလးအၾကား ပြင့္လင္းၿပီး ရင္းႏွီးေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားရမယ္။

အသိပညာေပးမယ့္သူေတြအနနဲ႔ ကိုယ္တုိင္က က်န္းမာေရးဗဟုသုတေတြအျပင္ ေခတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို အသိပညာႂကြယ္ဝဖို႔လိုမယ္။

ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္၊ အသိပညာနဲ႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳရမယ္။

တစ္ရက္တည္းတစ္ေန႔တည္းနဲ႔ အသိပညာေပးလို႔ရတဲ့အရာမဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသိပညာေပးရမယ္ဆိုတာကို နားလည္ရမယ္။

ကေလးေတြဘက္က တံု႔ျပန္လာမယ့္အရာေတြ၊ ေမးလာမယ့္ေမးခြန္းေတြကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမယ္။

သင္ေကာ… ကေလးေတြကို sex education သင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေလးေတြ သိထားဖို႔လိုမယ္လို႔ ထင္လဲ။