ကေလးေတြမွာရွိသင့္တဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ

သင့္ေဘဘီေလးဘယ္အရြယ္ေရာက္ေနၿပီလဲ။

ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြရွိေနၿပီလဲ။

သင့္မွာ တစ္ႏွစ္ကေန ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကေလးေလးေတြရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြရွိရမလဲ ဆိုတာ သိႏိုင္ေစဖို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။