ေမြးဖြားၿပီးခါစ မိခင္တိုင္းအတြက္…

ကေလးေတြ တုပ္ေကြးအႏၱရာယ္ကင္းေဝးေအာင္ ေမေမတို႔ SHARE ထားဖုိ႔။