၁၅။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

မာန္မာနထက္ ေမတၲာတရားကို အေလးေပးပါ။

တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ထက္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို အေလးေပးပါ။ -ႏွစ္ကီရိုး (Nikki Rowe)

ႏွစ္ကီရိုး (Nikki Rowe) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ စာေရးဆရာမတစ္ဦး ၿဖစ္ခဲ့သည္။ Once a girl, now a woman ဆိုေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်၊ မာန္မာနေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဘဝကို ရုိးရွင္းစြာ ေက်ာ္လႊားရမည့္ ဆိုရိုးစကားကို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။