၁၃။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

သင့္ရဲ႕ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို မခ်ဲ႕ထြင္းခင္ သင့္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ဦးစြာၿမွင့္တင္လိုက္ပါ။ -ေရာဘတ္ ကီရိုဆာကီ (Robert Kiyosaki)

ေရာဘတ္ ကီရိုဆာကီ (Robert Kiyosaki) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးရွင္တစ္ဦးၿဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကိုလည္း ေရးသားသည္။ နာမည္ေက်ာ Rich Dad, Poor Dad စာအုပ္ကို ေရသားခဲ့သူၿဖစ္သည္။