၁၁။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

အရာရာမတည္ၿမဲတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ဘဝကို အရိုးရွင္းဆံုး ၿဖတ္သန္းပါ။ -အမည္မသိစာဆို

အထက္ပါ ဘဝကို ရုိးရွင္းစြာ ေက်ာ္လႊားရမည့္ ဆိုရိုးစကားကို အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦးေရးသားခဲ့ပါတယ္။