၁၂။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

မာန္မာန ႏွိမ့္ခ်ၿခင္းက ဘဝကို အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ မာနေထာင္လႊားၿခင္းကေတာ့ အခက္ေတြ႔ေစပါလိမ့္မယ္။ -အမည္မသိစာဆို

အထက္ပါ  ဘဝကို ရုိးရွင္းစြာ ေက်ာ္လႊားရမည့္ ဆိုရိုးစကားကို အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦးေရးသားခဲ့ပါတယ္။