၈။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

” အေလ်ွာ့ေပး ညိွႏႈိင္းၿခင္းဆုိတာ တစ္ဖက္လူကမွန္ၿပီး သင္ကမွားေနတာပါလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အတၲထက္ ႏွစ္ဦးႀကားဆက္ဆံေရးေၿပလည္မႈကို ပိုၿပီးတန္ဖိုးထားေပးလိုက္တာပါ။ ”

အထက္ပါ ညွိႏႈိင္းၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ဆိုရိုးကို အမည္မသိသူတစ္ဦးက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။