၆။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

” အေပးယူမွ်ေနမႈနဲ႔ ညိွႏႈိင္းႏိုင္မႈက သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ ”

Tim Allen (13_6_1953 ဖြား) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦး ၿဖစ္သည္။ “အေပးယူမွ်ေနမႈနဲ႔ ညိွႏႈိင္းႏိုင္မႈက သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။” ဆိုေသာ ဆိုရိုးစကားကို ေရးသားခဲ့သူပါ။ Tim Allen ရဲ႕ အၿခား ဆိုရိုးစကားမ်ားမွာလည္း အလြန္ထိေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။