၁ – ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔မွာ စကားလံုးေပါင္း ၂၀ , ၀၀၀ ေျပာပါတယ္။ အဲဒါက အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ေျပာတာထက္ ၁၃, ၀၀၀ ပိုပါတယ္။