၁၁။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

မိန္းမေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ယူတတ္ၾကပါတယ္။   ဒါေပမ့ဲလည္း ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ ဆံုးၿဖစ္ခ်က္ ခိုင္မာတတ္ႀကပါတယ္။