၆။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

မိန္းမေတြက တစ္မိနစ္အတြင္း မ်က္ေတာင္ (၁၉) ၾကိမ္ ခတ္ပါတယ။္ ဒါဟာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ယွဥ္ရင္ (၁၁) ၾကိမ္ေတာင္ ပိုေနပါေသးတယ္။