လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ေစာ္ကားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဘယ္လိုမ်ိဳး အရာေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ေစာ္ကားမႈလို႔ ေခၚတာလဲ။
ဘယ္အရာေတြက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ေစာ္ကားမႈေျမာက္တာလဲ ဆိုတာေတြကို သိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။