ဘဝဝမ္းစာ ဒႆနမ်ား

blank

နာက်င္မႈကို ခံစားတတ္ေနသေရြ႕ သင္ ရွင္သန္ေနလိမ့္မယ္။

အမွားေတြျပဳလုပ္မိေနသေရြ႕ သင္ဟာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေသးလိမ့္မယ္။

ဆက္ႀကိဳးစားေနသေရြ႕ သင့္မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနလိမ့္မယ္။