ဘဝဝမ္းစာ ဒႆနမ်ား

blank
Beautiful asian woman.. Smiling beautiful asian woman relaxing in the morning

အထီးက်န္ဆံုးသူေတြဟာ အၾကင္နာတတ္ဆံုးသူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

ဝမ္းနည္းစရာအမ်ားဆံုးသူေတြဟာ အေတာက္ပဆံုးၿပံဳးတတ္သူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

ထိခိုက္နာက်င္စရာအမ်ားဆံုးသူေတြဟာ သေဘာထားအႀကီးဆံုးသူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ခံစားရသလို တျခားသူေတြကို မခံစားရေစခ်င္လို႔ပါ။