ဘဝဝမ္းစာ ဒႆနမ်ား

blank
ကေလးတစ္ေယာက္ရွိေနတာဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္မွာ သင့္ႏွလံုးသားေလးကို ထုတ္ ထားတာနဲ႔ တူပါတယ္။
 
သင္က ဒီမွာ၊ သင့္ႏွလံုးသားက အျပင္မွာ ခုန္လႈပ္ေနတယ္ေလ။