ဘဝဝမ္းစာ ဒႆနမ်ား

blank

သြားေန႔စဥ္တိုက္သလို စိတ္ကိုလည္း ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ ဒါမွသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မနာလိုမႈေတြအပါအဝင္ တျခားေသာအက်ိဳးမဲ့အရာေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။