သင္ေရာက္ေနတဲ့ေခတ္ဆိုတာ

သင္ေရာက္ေနတဲ့ေခတ္နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီေနာ္။