ကၽြန္မဘဝထဲက လူတိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကၽြန္မကိုနာက်င္ေစခဲ့တဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မပိုၿပီး သန္စြမ္းလာခဲ့တယ္။

ကၽြန္မကို ခ်စ္ေပးခဲ့တဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မရဲ့ႏွလုံးသားက ပိုၿပီးျပည့္ဝလာခဲ့တယ္။

ကၽြန္မကို ဂ႐ုစိုက္ေပးခဲ့တဲ့သူေတြ၊ အေရးေပးခဲ့တဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ ေမတၱာတရားအေၾကာင္းကို ကၽြန္မပိုၿပီးနားလည္လာခဲ့တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

ကၽြန္မကိုထားခဲ့တဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ မျမဲျခင္းသေဘာတရားေတြကို ကၽြန္မပိုၿပီး သိလာခဲ့တယ္။

ကၽြန္မေဘးမွာ အျမဲတမ္းေနခဲ့တဲ့ သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ကၽြန္မပိုၿပီး သိလာခဲ့တယ္။

ကၽြန္မဘဝထဲကို ဝင္လာခဲ့တဲ့သူတိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြေၾကာင့္ပဲ ဘဝရဲ့ မ်ားျပားတဲ့ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို ရလာခဲ့တာပဲေလ။