ႏိုင္ငံတကာမွာ sex education ဘယ္လို သင္ၾကတာလဲ။

blank
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ…..

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Department of Health & Human Service အေနနဲ႔

ကေလးေတြကို သင္ၾကားဖို႔ သင့္ေတာ္ေအာင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ၂၈ ခုကို စနစ္တက် စီစဥ္ထားၿပီး သင္ၾကားလ်က္ရွိပါတယ္။ သင္ၾကားသူအေနနဲ႔ အဲ့ဒီသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို ေက်ာင္းကေနပဲ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

ကေနဒါ…

The Public Health Agency of Canada အေနနဲ႔ sex education သင္ၾကားဖို႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ၊ သင္ရိုးညႊန္တမ္းေတြ၊ သင္ၾကားနည္းေတြကို စနစ္တက်ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သူတို႔၏ sex education ေတြမွာ လိင္မႈဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးနဲ႔  အခြင့္အေရးေတြ အဓိကပါဝင္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

UK

UK မွာေတာ့ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အထက္ကေလးေတြကို မ်ိဳးပြားျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေတြကို သင္ၾကားလ်က္ရွိပါတယ္။ Sex and relationship education (SRE) ဟာ  national curriculum ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအသိပညာေတြကို ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးတဲ့ sex education ေတြလည္း ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ အသိပညာေပးေတြဟာ ေနာက္တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ကေလးေတြကို sex education ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္နဲ႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္ေနာ္။

သင့္ရဲ႕အျမင္ေလးကိုလည္း မွ်ေဝေပးခဲ့ပါဦး။