ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထုိးမယ့္သူကို ဘဝမွာေနရာေပးမိတဲ့အခါ….

တစ္ခါက  စပါးအံုးေျမြႀကီးတစ္ေကာင္ကို အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ရွိသတဲ့။ သူမသိပ္ကို ခ်စ္ခင္တြယ္တာရတဲ့ ေျမြဟာ အရွည္(၄)မီတာရွိၿပီး အေရာင္လွပတဲ့ေျမြေလးေပါ့။

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္ကစၿပီး သူမပိုးေမြးသလို ေမြးလာတဲ့ ေျမြေလး အစားမစားေတာ့တာကို သူမသတိထားမိလာတယ္။ သူမဟာ သူမရဲ႕ေျမြေလးစားခ်င္မယ္ထင္တဲ့ အရာေလးေတြကို ေျပာင္းလဲၿပီးေကြ်းၾကည့္ေပမယ့္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ ဘာမွထူးျခားမလာခဲ့ပါဘူး။ ေျမြကို သိပ္ခ်စ္တဲ့သူမ စိတ္ပူလာတာေၾကာင့္ တိရိစာၦန္ဆရာဝန္ကို အိမ္ပင့္ေတာ့တာေပါ့။

ဆရာဝန္က ေျမြကိုၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါ  “ကေလးမရဲ႕ ေျမြက တစ္ခ်ိန္လံုး မင္းကိုရစ္ေခြလိုက္ မင္းေဘးမွာလဲလိုက္ လုပ္တတ္သလား” လို႔ေမးတယ္။ သူမဟာ ဆရာဝန္ကိုအားကိုးတႀကီးနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး-

“ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ။ သူကဘာမွလည္းမစားဘူး။ ကြ်န္မနားမွာပဲတစ္ခ်ိန္လံုးရစ္ၿပီး တမႈိင္မႈိင္နဲ႔ အိပ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူ႔ၾကည့္ရတာ ကြ်န္မကိုတစ္ခုခုေတာင္းဆိုခ်င္သလိုပဲ။ ကြ်န္မ သူေျပာခ်င္တာေတြကို နားမလည္ႏိုင္တာ ခက္တာပဲရွင္။” လို႔ ဝမ္းနည္းတႀကီးနဲ႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဆရာဝန္ကသူမေျပာျပတာေတြကို ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔နားေထာင္ၿပီး-

“ဒီမွာ မိန္းကေလး။ မင္းရဲ႕ေျမြက ေနမေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဝမ္းနည္းေနတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ သူကမင္းကိုၿမိဳခ်ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာ” လို႔ေျပာတယ္တဲ့။ သူမဟာ ဆရာဝန္ေျပာတာကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တအ့ံတၾသျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့။

“တကယ္ေတာ့ သူကမင္းေဘးမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး လဲေနတယ္ဆိုတာက မင္းရဲ႕ အတိုင္းအထြာပမာဏကို သိခ်င္လို႔။ မင္းကိုရစ္ေခြၾကည့္ေနတာက မင္းရဲ႕အလံုးအရပ္ကို သိခ်င္လို႔။ သူအစာမစားဘဲေနေနတယ္ဆိုတာကလည္း မင္းကိုၿမိဳခ်တဲ့အခါ အလြယ္တကူ အစာေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္လို႔ကြ။” လို႔ေျပာျပပါတယ္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ကြ်န္မတို႔ အားလံုးအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာပါ။ တစ္ခါတေလမွာ ကြ်န္မတို႔ကို ေခ်ာက္ထဲပို႔ေပးႏိုင္တာက ကြ်န္မတို႔ကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အနီးကပ္မွာေနရွိေနတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိတ္ေဆြတုေတြပါ။ သူတို႔ဟာ-

ကြ်န္မတို႔ကိုစကားလံုးလွလွေလးေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတတ္ၾကတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ကို သံုးၿပီးကြ်န္မတို႔ရဲ႕ေပ်ာ့ကြက္ေတြကို တိုင္းထြာေနတတ္ၾကတယ္။

ကြ်န္မတို႔ဟာ သူတို႔ဘဝအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးလူေတြပါဆိုတာကို အယံုသြင္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕အနီးဆံုးမွာေနၾကေတာ့တယ္။

ကြ်န္မတို႔က သူတို႔ကိုယံုၾကည္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြ်န္မဘဝကို ေခ်ာက္တြန္းဖို႔ အားယူပါေတာ့တယ္။

ပရိသတ္ႀကီးေရ…

အေရွ႕ကတိုက္ခိုက္လာမယ့္ လွံေပါင္းတစ္ရာထက္ ေနာက္ေက်ာကိုထိုးမယ့္ ဓားတစ္ေခ်ာင္းက ပိုၿပီးေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္မဟုတ္လား။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔အတြက္  မိတ္ေဆြတုနဲ႔ မိတ္ေဆြစစ္ေတြကို ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္းေခ်ာက္တြန္း ဒုကၡေပးျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိတ္ေဆြတုေတြပါ။ သူတို႔ဟာ-

ကြ်န္မတို႔ကိုစကားလံုးလွလွေလးေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတတ္ၾကတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ကို သံုးၿပီးကြ်န္မတို႔ရဲ႕ေပ်ာ့ကြက္ေတြကို တိုင္းထြာေနတတ္ၾကတယ္။

ကြ်န္မတို႔ဟာ သူတို႔ဘဝအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးလူေတြပါဆိုတာကို အယံုသြင္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕အနီးဆံုးမွာေနၾကေတာ့တယ္။

ကြ်န္မတို႔က သူတို႔ကိုယံုၾကည္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြ်န္မဘဝကို ေခ်ာက္တြန္းဖို႔ အားယူပါေတာ့တယ္။

rdwfaqGwkawG[m pum;vHk;vSvSav;awGoHk;NyD; csnfaESmifxm;wwfMuw,f/

ÓPfeDÓPfeufawG oHk;NyD; uGsefrwkdY&JU tm;enf;csufawGudk odatmifvkyfw,f/

NyD;&ifawmh uGsefrwdkY&JU aemufausmudk “m;eJYxdk;wwfMuw,fav/