ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးနဲ႔ မရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးဘာကြာတာလဲ။

blank
၁။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက အေၾကာက္တရားေတြကို ေရွာင္ဖယ္ေနေလ့ရွိၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက အေၾကာက္တရားေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ၾကတယ္။
၂။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက အစားကို စားႏိုင္သေလာက္စားၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက အစားကိုစားသင့္သေလာက္ပဲ စားၾကတယ္။
၃။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ထိန္းညွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။
၄။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက အမိန္႔ေပးၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ေတာင္းဆိုၾကတယ္။
၅။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက ျဖစ္ခ်င္တာကို ဦးစားေပးၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပးၾကတယ္။
ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။
၆။ မရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ေဒါသကိုေရွ႕တန္းတင္ၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက သည္းခံျခင္းကို ေရွ႕တန္းတင္ၾကတယ္။
၇။ မရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ၿပီးျပည့္စံုမႈေတြေနာက္လိုက္ၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက အားနည္းခ်က္ေတြကို လက္ခံၾကတယ္။
၈။ မရင့္က်က္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက သူမ်ားေတြလက္ခံေအာင္ ေနၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက အရွိတရားကိုလက္ခံၿပီးေနၾကတယ္။
၉။ မရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ခ်င္ၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္ၾကတယ္။
၁ဝ။ မရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ပံုျပင္ေတြကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ရင့္က်က္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ရာဇဝင္တြင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္ၾကတယ္။
သင္ေကာ… ရင့္က်က္ၿပီလား။