၂ဝ၁၉ အတြက္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲနည္းေလးမ်ား

၁။ သင့္လိုခ်င္တာထက္ လိုအပ္တာပဲ သံုးပါ။

၂။ အေရးေပၚသံုးစြဲဖို႔ေငြ ခ်န္ထားပါ။

၃။ တကယ္သံုးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေငြပမာဏကိုပဲ လက္ထဲမွာ ထားပါ။

၄။ အေၾကြးေတြ ႐ွိေနရင္ ျပန္ဆပ္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ေငြဝင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ႐ွာေဖြပါ။

၆။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ စမ္းလုပ္ၾကည့္ပါ။

၇။ အမွန္တကယ္စုေဆာင္းမယ့္ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ပါ။

၈။ ေငြဝင္မယ့္လမ္းေၾကာင္း အေသးအဖြဲေလးေတြ ဖန္တီးပါ။