အိုလီဗီယာ ဝိုင္း (Actress/ Model)

blank
Photo Credit: www.7-themes.com

အိုလီဗီယာ ဝိုင္း, ၃၀

မင္းသမီး၊ လူမွဳဆက္ဆံေရး ကန္ထရိုက္တာ

အိုလီဗီယာ ဝိုလ္ဒ္ (Olivia Wilde)သည္ အသက္ ၃၀ႏွစ္ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး သက္သက္လြတ္ သမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြ ထပ္ခါထပ္ခါ လိုက္လံ ေကာက္ခံရတာေတြကို မႀကံဳေတြ႔ရဘဲ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အပံ႔တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Conscious Commerce အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ႔သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္။  Conscious Commerce အတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းႏွဳန္းအနည္းငယ္ ၾကီးျမင္႔ေနေသာ္လည္း ရရွိလာေသာ အျမတ္ေငြမ်ားသည္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔သာ စီးဆင္းသြားသည္။ သည္ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ ကို  အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားျမိဳ႕ရွိ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ပေရာဂ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အႏၱရာယ္ရွိသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ႔အျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ႔ႏုိင္ေနျပီျဖစ္သည္။

သူမသည္ လက္ရွိတြင္ မင္းသား Jason Sudeikis ႏွင္႔ ေစ႔စပ္ထားကာ Otis Alexander ဆုိေသာ သားတစ္ဦးထြန္းကားသည္။   ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။