ကလယ္ရာ ရွီး (CEO of Hearsay Social )

Clara Shih
Photo reference, www.forbes.com

Hearsay Social တည္ေထာင္သူႏွင္႔ CEO ကလယ္ရာ ရွီး (Clara Shih) ၃၂ ႏွစ္ သည္ Hearsay Social လူမႈမီဒီယာလုပ္ငန္းအား တည္ေထာင္သူႏွင္႔ CEO တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ Starbucks ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ဒါရိုက္တာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအေနျဖင္႔ နည္းပညာစက္ရံုကို စြန္႔ဦးတီထြင္ ခဲ႔သူလည္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ၾကားသည္႔ စာေရးဆရာ၊ နည္းပညာရွင္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ စသျဖင္႔ နယ္ပယ္က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ထင္ရွားေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Social network ကိုအသံုးျပဳျပီး စီးပြားေရးလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ “The Facebook Era”  စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ သူမအေၾကာင္းကို Fortune Magazine ၏ ” Most Powerful Women Entrepreneurs, Fast Company‘s Most Influential People in Technology, ႏွင္႔ Businessweek’s Top Young Entrepreneurs” အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရသည္။