၂ – ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

ေယဘုယအားၿဖင့္ တစ္ေန႔တာမွာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ၆ ၾကိမ္ လိမ္ေနခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ ႏွစ္ဆ လိမ္ပါတယ္။