ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အမူအက်င့္ဆိုးမ်ား

ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့အမူအက်င့္ဆိုးေလးေတြြကို ဖတ္မယ္…
ေရွာင္ၾကဥ္မယ္…
ၿပီးရင္ခ်စ္ခင္ရသူေတြအတြက္ ေဝမွ်ေပးမယ္ေနာ္။