လက္ေဆးပါ။

blank
လက္ေဆးနည္းအမွန္ကုိ ပံုေလးေတြတစ္ပံုခ်င္းစီေထာက္ၿပီး ၾကည့္ရႈသြားလိုက္ပါ။
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank