လက္ေဆးပါ။

လက္ေဆးနည္းအမွန္ကုိ ပံုေလးေတြတစ္ပံုခ်င္းစီေထာက္ၿပီး ၾကည့္ရႈသြားလိုက္ပါ။