၄။ ဘဝဝမ္းစာ ဒႆ နမ်ား

သင့္အနားမွာ သင့္ကို စိတ္ခြန္အားမေပးႏိုင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိေနတာဟာ သင္ သူငယ္ခ်င္းအေရြးမွားေနလို႔ပါ။