၃။ ဘဝဝမ္းစာ ဒႆ နမ်ား

ေငြေၾကးဆိုတာ… သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစတဲ့အလုပ္ လုပ္မေပးႏိုင္သေရြ႕ေတာ့ အသံုး မဝင္တဲ့ စကၠဴတစ္ရြက္ပါပဲ။