၁။ ဘဝဝမ္းစာ ဒႆ နမ်ား

လူေတြဟာ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကိုသာ ျမင္တတ္ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ေပးဆပ္မႈေတြကိုေတာ့ မျမင္တတ္ၾကပါဘူး။

ေအာင္ျမင္မႈေနာက္ကြယ္က ရင္းႏွီးေပးဆပ္မႈေတြကေတာ့…

– ရုန္းကန္မႈ

– က်ရႈံးမႈ

– ေၾကာက္ရြံ႕မႈ

– ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္မႈ

– သင္ယူမႈ

– နာက်င္မႈ