စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြက ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ပ်က္စီးသြားၾကတာလဲ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ မေဆြးေျမ့လြယ္တဲ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြက ပုတ္သိုးေဆြးေျမ့ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔အားလံုးသိထားၾကပါတယ္။

အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာတာလဲဆိုတာကိုေတာ့ သိသူနည္းလွပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစာေစာင္ေလးမွာ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြ ေဆြးေျမ့ဖို႔ ၾကာတဲ့အခ်ိန္ေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္္လည္းေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။