သင္က အေရးပါအရာေရာက္သူပါ။

blank

သင္က အေရးပါအရာေရာက္သူပါ။

သင့္စိတ္က်န္းမာေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္။

သင့္အေၾကာင္းကလည္း အေရးႀကီးတယ္။

သင့္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္။

သင့္ဘဝတစ္ခုလံုးကလည္း သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလဟာ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိေပးတဲ့လျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးကိုလည္း အေလးထားပါ။ သင့္ေဘးမွာရွိတဲ့လူေတြရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။