အခ်စ္သုေတသီေတြေျပာတဲ့ သိပၸံနည္းက် အခ်က္မ်ား

အခ်စ္အေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဘာေတြေျပာလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ သင့္အေနနဲ႔ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြသိထားလဲ။