သင္ေမြးလကေျပာေနတဲ့ သင့္အေၾကာင္း

လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးေမြးဖြားတဲ့လေတြမတူညီသလိုပဲ အမူအက်င့္ေတြလည္း ကြဲျပားၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေမြးလက သင့္အေၾကာင္းဘာေတြေျပာေနလည္း ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္….