လအလိုက္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ အလုပ္ေလးေတြ

သင္ကဘယ္လမွာ ေမြးတဲ့ ဆရာႀကီးလဲ….

သင့္အတြက္မွန္လား…