၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္အတြက္ အပတ္စဥ္ ဂႏၳဝင္ ေဗဒင္ (ဇူလိုင္လ ၆ရက္မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ)

ေဗဒင္ေလးကို သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။

)