စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေဝးၿပီး ႏုပ်ိဳက်န္းမာတဲ့ေန႔ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆို္င္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

          တစ္ေန႔တစ္ေန႔ လႈပ္ရွားသြားလာရင္း ဟိုက၊ ဒီကရလာတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ ညဘက္ ေတာင္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီလား။ စိတ္ပ်ိဳကုိယ္ႏုဆိုတဲ့စကားေလးလိုပါပဲ စိတ္မေပ်ာ္ရင္ လူလည္း မႏုပ်ိဳႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစမယ့္ နည္းလမ္း ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။