သင့္ရင္ေသြးေလးကို ေလာကထဲေခၚေဆာင္လာေတာ့မယ့္ သူမကိုုဂရုစိုက္ပါ။

သင့္ဇနီးသည္ကို ဂရုစိုက္ဖို႔ သင့္အလွည့္ေရာက္ၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့….။