သင့္ကေလးငယ္မွာ ဗီတာမင္ C ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီလား

သင့္ကေလးက တျခားကေလးေတြလို သြက္သြက္လက္လက္မရွိဘဲ အၿမဲၿငိမ္သက္ေနသလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဗီတာမင္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့တာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကေလးေတြမွာ ဗီတာမင္ C ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ရင္ ျဖစ္ေပၚတဲ့လကၡဏာရပ္ေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။