သင္ႀကိဳးစားေနတဲ့နယ္ပယ္မွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးသူျဖစ္ေစမယ့္နည္းဗ်ဴဟာေလးေတြ

          သင္ႀကိဳးစားေနတဲ့နယ္ပယ္မွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးသူျဖစ္ေစမယ့္ နည္းဗ်ဴဟာေလးေတြ
နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့လူေတာ္ေတြမ်ားေနတဲ့ ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ အမ်ား ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာၿပီး အေအာင္ျမင္ဆံုးသူျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ နည္း လမ္းေလးေတြ သိထားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။