ေမြးဖြားၿပီးခါစ မိခင္တိုင္းအတြက္…

မေမြးခင္စိတ္ကူးယဥ္ထားတာနဲ႔ တကယ္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ သင့္ ခံစားခ်က္ေလးက ထပ္တူက်ရဲ႕လား။