ဓာတ္ခဲမလိုေသာ ဓာတ္မီးကို တီထြင္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး

2
1249

Scientist GirlAnn MakosinskiAnn Makosinski သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ British Columbia, Vitoria Junior High School ကအထက္တန္းေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူမ၏ စိတ္ကူးမွာ လက္ဖ၀ါးတြင္ရွိေသာ အပူခ်ိန္ကိိုအသံုးျပဳျပီး အလင္းေရာင္ရရွိေစႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဒီစိတ္ကူးကို အထေျမာက္ေစသည့္ အဓိကပစၥည္းမွာ တစ္ဘက္တြင္ပူေနျပီး တစ္ဘက္တြင္ေအးေနလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ (Peltier tiles) မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အန္၏ဓာတ္မီးမွာ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ဒီဇိုင္းေလးျဖစ္ျပီး Peltier tiles ၏အျပင္ပုိင္းကို လက္ဖ၀ါး၏ အပူခ်ိန္ျဖင့္ ေႏြးေစမွာျဖစ္ျပီး အတြင္းပိုင္းကို ပတ္၀န္းက်င္ရွိေလ၏အပူခ်ိန္ျဖင့္ ေအးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ရရွိလာတဲ့စြမ္းအင္သည္ LED မီးလံုးေလးမ်ား လင္းရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာဗို႔အားကို မေပးႏိုင္ပါ။ သူမသည္ transformerမ်ားတြင္ ဗို႔အားျမင့္တင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ circuit မ်ိဳးကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

သူမ၏တီထြင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ Ann Makosinski သည္၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ Google မွၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္Science Fair ၏ ဆုရရွိသူ သံုးဦးအနက္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

 

2 COMMENTS

Comments are closed.